Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-24.djvu/96

此页尚未校对


當先録伏望 聖明俯照節年平㓂陞䕃有功官

員事例将王 照例陞職䕃子以酬其功等因具

正徳十三年四月十八日節該奉 聖㫖是各

官旣剿賊成功地方有頼陞右副都御史䕃子姪

一人做錦衣衛世襲百戸欽此查無本官應襲子

姪姓名已經備行原籍官司查取去後又該提督

南贛軍務右副都御史王 奏報廣東韶州府樂

昌等縣平賊捷音内開擒斬首從賊人首級共二

千八百九名顆俘𫉬賊属并奪回𬒳擄男婦五百