Page:天啓贛州府志 01.djvu/112

此页尚未校对


 歷高砂賊巢議割安遠大石小石伯洪等堡

 信豊南方十里員魚逕腦等堡於地名蓮塘

 奏設定南縣萬曆四年都御史江公一麟計

 平安遠黃鄉賊██割本縣䨇橋石溪等十

 五保於通名馬蹄岡奏設長寧縣俱屬贑州

 府統轄領縣十二

 論曰贑自置郡以來渙萃合離何紛紛也寧

 惟壤土割裂臼竃變遷瞻烏之靡定卽郡邑

 之名倐而更儵而復復未幾旋又更之盖殽