Page:天啓贛州府志 01.djvu/79

此页尚未校对


 耳榷政脩廢不獨係軍儲之盈縮而啇民之

 休戚因之增志榷關亦舉其政之大者也

一自晉太康三年置郡以來凢千三百七十有

 餘歲矣隨地生才應自不乏乃所志人物無

 幾何也世代變更屢罹兵燹典籍散軼僅存

 者亦掇拾煨燼之餘耳里巷砥脩之士多就

 湮沒無怪也由宋而降頗有聞者紀在史冊

 而志載其行事友寥寥數語不具見其本末

 豈志之法嚴於史邪爰蒐採其言行可爲矜