Page:天啓贛州府志 04.djvu/2

此页尚未校对贑州府志卷之四

 營建志一

  重門設險恃有金湯堂廉廟學政教丕張

  實以𢈔廥濟以杠梁逰觀小憇匪曰居康

  志營建第二

  城池

贑州府城贑縣附

永和五年郡守高琰建于章貢二水間義熈

中徒贑水東南宋爲南康國城于雩都梁承聖