Page:天啓贛州府志 07.djvu/48

本页已校对


 反下 詔親征公抗言萬垂至尊不宜輕動

 切責奪奉久之以南光䘵卿改僉都御史督

 撫南贑之鎮申明先都御史王公守仁約束

 勒習技射士捕卤盜魁刋布朱文公小學散

 里社使興禮讓亡何倦㳺得請歸公生平不

 二衾蔬肉分日而食冠監表稱綴以絲襚清

 儉之德䖍人至今稱之

虞守愚字惟明義烏人嘉靖癸未進士選御史

 歷大理少卿陞僉都御我到鎮孳孳以弭盜