Page:天啓贛州府志 09.djvu/106

此页尚未校对


胡 瓊東陽人萬曆年

 典史

楊霄遠洪武任部名宦曹 謙   蘇 僧俱景泰

陳嗣賢道州人俱弘治周 文   李 芳南海人

楊 滋仙遊人向敏中俱正德張 縉餘姚人

張從仁麻城人蕭 珣宜城人徐 沂

李 紳融縣人高 程莆田人郭元旦莆田人

蔡慶元僊逰人俱嘉靖嚴 湖慈谿人嘉靖四十五年任南征下歷卒于軍

張 銃合肥人鄭文光   高廷薦莆田人