Page:天啓贛州府志 09.djvu/26

此页尚未校对


陳 衡淳熈五年任   邵德一淳熈八年任

林思問淳熈十一年任   吳 煊淳熈十四年任

黃士宏紹熈元年任   謝時舉紹熈五年任

趙汝怡慶元三年任   樓 鈵慶元六年本縣丞陞任

陳祖啓慶元七年任   李大章嘉泰元年任

趙希閔開禧元年任   馬 相嘉定元年任

陳夣緯嘉定四年任   李宗之嘉定七年任

徐 沂嘉定十年任   江以言嘉定十一年任

楊 洽嘉定十三年任   余 機嘉定十五年任