Page:天啓贛州府志 10.djvu/139

此页尚未校对


 爲人矣

周坦愽羅人由鄉舉嘉靖癸丑署石城教諭事

 少聞白沙陽明之學至是闡彂宗旨啟迪後

 人當道噐重之陞瑞昌知縣

胡汝噐普安州人嘉靖三十八年以舉人署瑞

 金掌教事德性溫雅學有淵源課士無間寒

 暑資給貧生惟恐不及陞成都知縣

吳朝相貴縣人由舉人嘉靖三十九年署寧都

 教諭事識見明達矩度端嚴每接生徒講論