Page:天啓贛州府志 10.djvu/69

此页尚未校对


 議所疵

王揆字孔度黃岡人唐泰和六年知寧都築子

 城鑾濠池建廨舍創始之功居多

陳希亮字公弼眉州清神人宋天聖八年進士

 令雩都清勁端介不容人過有老吏曽腆舞

 法事覺叩頭流血請得自新希亮戒而釋之

 膴卒爲善邑巫訛言有緋衣三老行火歲歛

 民財禳之希亮嚴爲之禁毀滛祠百十區勒

 堅爲農者七十餘家及代父老送之泣拜曰