Page:天啓贛州府志 12.djvu/6

此页尚未校对


 南贑衛所官軍月糧各縣隄備官軍日糧之

 用嘉靖十三年巡監御史執奏覆議仍舊嘉

 靖十五年都御史王公浚奏除袁臨二府仍

 行淮鹽南贑吉三府行廣鹽抽稅如前以十

 分爲率量存其二以備軍餉支用八分觧部

 濟邊萬曆十三年巡鹽御史力請改吉入淮

 䖍臺䟽爭之戶部從中持不決下兩藩議席

 東屯鹽僉事陳公性學議得廣之鹽引每歲

 一十二萬有奇其行于江西五府者強半自