Page:天啓贛州府志 13.djvu/11

此页尚未校对


許 國石城人

政和二年壬辰莫儔榜

唐 稷會昌人詳鄉賢

陳 歟雩都人雲弟任朝散大夫知遼東復州軍事

李 袞寧都人陟明子

政和五年乙未何桌榜

劉作孚贑縣人   王 言贑縣人

尹 耕字莘老信豊人   宋大猷寧都人瑗子

政和八年戊戌王嘉榜