Page:天啓贛州府志 13.djvu/23

此页尚未校对


 遐棄宜各賜本科出身特奏名恩例自此始

 真宗咸平三年又詔禮部凡士貢于鄉而屢

 絀于禮部或廷試所不録者積前後舉數參

 其半而差等之遇親策士別籍其名徑奏許

 附試故曰特奏名以別於正奏名進士也其

 制亦分五等授助教文學有差舊志各縣俱

 未載雩都信豊所載不數人而寧都獨詳今

 仍附録于前代進士之後特奏名之外又有

 下第願試武藝及上書獻頌直令赴試者謂