Page:天啓贛州府志 13.djvu/33

此页尚未校对


李逢時字化甫贑縣人德州籍累官廣東左布政使

嘉靖三十五年丙辰諸大綬榜

袁 淳字育貞雩都人歷監察御史巡按浙直陞湖廣按察僉事

𨺚慶五年辛未張元忭榜

李 淶雩都人累官僉都御史巡撫應天詳鄉賢

萬曆二年甲戌孫繼臯榜

謝 詔字彥實贑縣人歷刑部員外郎累陞四川按察使自䟽乞休以監軍平播功陞

 二紋起雲南湖廣四川左右布政使俱未上

萬曆五年丁丑沈懋學榜