Page:天啓贛州府志 13.djvu/35

此页尚未校对


曽汝召字公奭龍南人陞禮部主事改刑科給事中累陞本部都給事中見任

萬曆三十五年丁未黃仕俊榜

劉思誨字忠甫贑縣人選湖廣道監察御史見任

謝 陞字伊晉廷策子吏部文選司員外郎

萬曆四十四年丙辰錢士升榜

溫國奇字仲庸寧都人初授惠州府推官

陳士章字含之寧都人普安衛籍初授增城縣知縣