Page:天啓贛州府志 13.djvu/57

此頁尚未校對


謝少南贑縣人壬辰進士

嘉靖十年辛卯

袁 琚字敬甫雩都人端之孫有季行

嘉靖十三年甲午

江 潮信豊人詳鄉賢

嘉靖十六年丁酉

周 蘭字德馨贑縣人直隷宿州知府黃 注德溫從戊戌進

嘉靖十九年 子

周 葵字德貞蘭之弟馬平知縣