Page:天啓贛州府志 14.djvu/145

此页尚未校对


 之

王朝綱興國人自幼頗知書禮祖父䘮守靈凡

 三年杜門不出後居祖母曾之䘮廬于墓側

 終制嘉靖十三年有司上其事 詔旌之仍

 復其家見邑隆慶庚午志

 新志改爲䘮父母又增魚鳥奇萊之蘇似爲添足又增朝綱祖仁政弘治間亦以孝旌嘉

 靖十六年重承 恩命𥪡造世孝牌枋果尓當庚午脩志時何以録其孫而遺其祖耶卽

 牌坊款列孝子者三止呂叔素呂承廣王朝綱三人而夫仁政名又何也此不知其觧大

 都興志多類此