Page:天啓贛州府志 15.djvu/56

此页尚未校对


 至譚全播伏精銳萬人於山谷中以贏弱五

 千挑戰僞北清海兵急追之伏發大敗於城

 南隱奔還因盡以兵事付巖全播凱旋悉讓

 功於諸將光稠益賢之

開平三年巳巳盧光稠死子延昌自稱刺史

 爲其將黎求所殺將謀殺全播全播稱疾不

 出求自立暴卒更推衙將李彥圖總州事彥

 圖死鍾傳盡刼其衆欲遣子匡時守之州人

 屬譚全播請命於梁拜防禦使