Page:天啓贛州府志 15.djvu/76

此页尚未校对


 手挽二弓至元十二年以城𨹓元遂爲膚朋

 君子惜之

至元二十八年辛卯七月徒汀州江西行樞密

 院於贑州

至元三十年癸巳二月以韶贑相去地遠分贑

 州行院官一員鎮韶州

元貞二年丙申峒宼劉六十僞立名號聚衆萬

 餘朝遷遣兵詞之莫肯前進江西行省左丞

 董士選自請至贑先捕害民官吏治之尋進