Page:天啓贛州府志 17.djvu/130

此页尚未校对


應梅莆田人而學愽則郭君有春南昌人與士

價同舉于鄉郭君振民浙太平人歐陽君皆分

宜人咸飭躬彰軔士樂依歸而協謀董役則主

簿高君應星宜山人典史謝君璋當垐人以新

命嗣公休美知縣事者則慈谿秦獅江君應鸑

皆宜書

  信豐縣重修樵樓記  胡 儼

信豐縣樵樓始自元至正戊子邑宰崔思孝偕

耆宿曹文俟軰創建年久傾圮今令建德謝洙