Page:天啓贛州府志 17.djvu/15

此页尚未校对


險守國聖經明以爲訓況乎利害所擊有不止

於一郡一邑者其於圖惟經久容不加之意哉

贑之爲郡宅江西之上㳺當五嶺之要會其地

與閩廣湖湘諸郡邑犬牙相錯地旣嵓險故其

民或不盡臺乃弘治八年 朝廷特置都御史

一員奉璽書握兵符建行臺於贑以鎮撫之而

茲郡遂爲重鎮所賜履西起湖之郴桂以接於

南安南跨廣之雄韶惠潮東躡閩汀漳以薄於

海凡爲道五爲府若州九爲縣五十八自其三