Page:天啓贛州府志 17.djvu/175

此页尚未校对


有加經費出入嚴明可稽一時尚義效勞之民

其姓氏則咸列碑陰

  脩城記       董 越

寧都今贑屬邑在禹貢職方皆屬揚州漢初始

爲邑雖遷徒不同然皆設險以因盖以長山荒

谷逼閩扼粵俗且伉徤故也其建置沿革之詳

具載圖誌今城故址則肇於宋紹定六年癸巳

嘉熈戊戌成之元陞爲州治仍其舊經延祐

蔡宼始一倏之至正丙戌又一脩之要皆補葺