Page:明刻本夷門廣牘12.djvu/65

此页尚未校对


微短如竹葉描十三曰戰筆水紋描十四曰馬遠梁楷之類減筆描十五曰麄大減筆枯柴描十六曰蚯蚓描十七曰江西顏輝橄欖描十八曰吴道子觀音棗核描其画面像更有分數九分八分七分六分五分四分三份二分一分之法背像正像則七分六分四分乃爲時常之用者其背像用之亦少惟画神佛欲其威儀莊嚴尊重衿敬之理故多用正像盖取其端嚴之意故也画山水人物若溷然用其正像則板刻而