Page:明刻本夷門廣牘12.djvu/67

此頁尚未校對


之度手要纎秀亦要麄老因人而施如帝王卿相高人羽士美女童子則貴纎秀其壯士勇夫農人樵父必須蒼古爲是其掌大可掩半面足長過手半分身之長短以面爲準立七坐三爲則後之學者若能熟玩扵是則画法之玄奥斯誠爲得矣