Page:清史紀事本末(七).djvu/10

此页尚未校对


七交際儀文八同其內容之最要者亞東以光緒二十一年開市設税關以總税務司赫德轄之

限五年以內不徵税惟英人欲於藏哲交界處立界牌中國不許而英人入藏自由之權利亦不

完全英人怏怏至二十九年遂有率兵侵藏之事

三十年秋八月命三品卿唐紹儀前往西藏查辦事件先是俄人與英人爭藏英人對藏政策全

以威偪俄人則純用懷柔於是中日戰爭以後藏人知中國之不可恃欲結俄爲援冀以禦英乃

傾嚮於俄及聯軍陷北京之報達拉薩(藏京)中國威信墜地俄乃誘藏結密約至二十九年

日俄將開戰英人乘其時俄人不能南下乃藉口藏人於光緒十六年十九年之條約不能履行

於上年九月十八日遣其大佐榮赫鵬率遠征隊由印度進兵十一月初六日達於藏境之花梨

駐軍三月有奇俟麥都那將軍大兵之至會齊以是年二月十一日指江孜進發計共步兵八百

五十馬兵百五十礟六十五日抵緇納藏軍衛戍地也是日藏政府使使入英軍請勿進榮赫鵬

吿以此次之來帶平和的使命而已強進不止藏軍千五百拒之遂開戰麥都那幾負傷俄而藏

兵大敗死傷五百捕虜二百十八日駐藏大臣有泰(卽前大臣升泰之弟)遣人至英軍止其

前進不聼但約有泰赴帕克里議和照十六年條約辦理願卽休兵有泰藉口商上不肯支應烏

拉不能啟程怯不進二十日麥都那進台巴謨阿湖擊退藏兵八百傷亡甚衆翌日英人派格爾

卡斯兵及印度兵各一中隊與藏兵戰於嘉羅山峽下厯六小時英軍傷亡二十五藏人二百三

月十三日英軍抵江孜以東峽路藏軍千五百守之以發礟不能命中英軍安然直進四月十二

日駐英使臣張德彞電達外務部言已商英藩部請電印度總督唵士六停止進兵所議各條請