Page:清史紀事本末(七).djvu/15

此页尚未校对


清史紀事本末卷七十二

  光復軍之頓挫

德宗光緒三十三年夏五月安徽廵撫恩銘爲道員徐錫麟鎗斃錫麟及其黨陳伯平等均爲營

兵所殺錫麟浙江山陰人沈雄有大志膽識過人尤擅權畧時中國政治廢弛官吏委靡不振錫

麟每與人慟論時局輒欷歔流涕不能自已其父梅生嘗切戒之而錫麟不顧也弱冠後以廪生

中副車知科舉縛人甚烈棄之入浙江師範學堂旣卒業爲山陰縣學堂堂長紹興府學堂監督

剏辦紹興大通學堂明遠學堂後游學德國入警察學堂畢業後至日本與彼都豪傑之士及內

地志士東渡居留其閒者相周旋洞悉民族之義理亡國之舊聞慷慨激發毅然以光復爲職志

知新中國非大破壞不爲功欲以政界爲著手地遂返國納貲爲道員候補安徽詭說當事危切

悚動大爲恩銘所激賞卽委任之爲陸軍小學堂會辦逾年改委廵警處會辦及廵警學堂堂長

錫麟乃以其閒與同邑陳伯平餘姚馬宗漢組織光復會值星期日輒集廵警學堂敎習學生於

講堂開演說意在灌輸最新智識以激盪警界同學而於種族之大義革命之眞諦常隱隱流露

於詞氣之閒衆皆爲之激昂民族思想之泛溢有一日千里之勢於是黃漢光復軍遂發生於安

慶之陸軍小學廵警學堂而流布於紹興之大通明遠毓秀潯溪同仁震旦蠶業各學校方擬俟

佈置完善聯合軍警實達目的顧錫麟天資雖高華而性情縝密籌畫方略又復深藏不露以故

皖中諸當道無人知其爲光復軍首腦者恩銘且嘗語人曰徐道辦事認眞操守廉潔洵不易才

也適上海捕獲黨人葉某得同黨人名錄知多麇集於皖而其首領卽錫麟之別名江督端方電