Page:清史紀事本末(七).djvu/29

此页尚未校对


清史紀事本末卷七十四

  諭禁鴉片之嚴厲

德宗光緒二年秋八月定嚴禁栽種鶯粟例鴉片煙之禁始自雍正時其初但充藥品英商以之

販運內地稱洋藥故民閒吸食者極少至道光初其風始熾尋由印度傳之雲南而南土興展

轉傳至四川而有川土又傳至甘肅而有西土由是而至貴州由是而至陜西山西一二十年來

廢田而種鶯粟歲益浸廣而西洋販運中國亦歲益增多蓋開種日繁卽吸食者日衆勢將盡中

國之人皆至失其生理槁項黃馘奄奄僅存無異殘廢西洋人士知鴉片爲害之烈與中國受害

之深也相與設爲公會廣勸禁止栽種販賣於是中國人亦恥之言路紛紛具疏請嚴禁吸食並

禁種鶯粟因有是舉然亦徒有章程並無實事不免爲外人所竊笑而已

三年春二月駐英使臣郭嵩燾奏請設法嚴禁鴉片煙不報嵩燾奉命使英初至倫敦英國世爵

夏弗斯伯里議政院馬光斯求爾德敎士里格德爾剌爾丹拿畢等五十餘人來謁力勸中國設

法禁煙又其議員阿什伯里游厯各國所至風土人情皆照相以記之而於中國男女僵臥吸食

鴉片之事共傳觀以取笑嵩燾恥之是年正月嵩燾復接據粵紳唐德峻稟呈咨請總理衙門轉

奏其後屢見英國士紳力除鴉片煙之害發於至誠又接粵紳桂文燦溫清溪等二稟至是具疏

入吿請設法嚴禁人民吸食略謂鴉片產出印度而南洋附近之暹羅東洋之日本皆有厲禁無

吸食者獨中國販運銷行每年課税至數千萬爲英國人入欵一大宗而其地士紳會議猶勤勤焉

謂煙土貽毒中國引以爲咎倡言禁止中國人民肆行吸食略無悔悟其勢非嚴定督撫處分以