Page:清史紀事本末(七).djvu/34

此页尚未校对


三十四年春二月外務部奏覆陳籌議禁煙與各國商定辦法六條請飭民政部度支部速行會

訂稽核章程嚴定攷成通頒直省責成各督撫實力奉行從之上年十月閒外部與英使妥商禁

煙辦法六條一洋藥分年遞減以五年內進口疑數折中定額自一千九百七年以後年減一成

十年淨盡一印度之嘎里古達爲洋藥總滙之地由中國派員前往監視拍賣打包得知發運洋

藥實數一土藥税每擔現已加抽至一百十五兩洋藥力量倍於土藥而原有之釐税倂徵祇一百

十兩應照原定之税數加倍徵收以徵爲禁一香港爲洋藥熬膏之地應由港督協助嚴禁烟膏

不得運入中國境內一租界內煙店煙館及各吸煙之所並各行店售賣煙具其清查籌禁之法

照中國地方官辦法一律辦理一嗎啡及嗎啡針之害設法禁止已載在中英中美新約惟須有約各

國應允照行方可舉辦後經雙方議定第一節印度洋藥以出口五萬一千箱之數爲定額按年

遞減五千一百箱自一千九百零八年(光緒三十三年十二月)爲實行之始第二節申明中

國派往印度之員祇查發運洋藥實數並不干預他權第三節加增洋藥税釐俟土藥統捐及土

藥價值調查明確後再行續商第四節聲明香港煙膏禁止出口入華並禁止煙膏由華入港之

貿易第五節如華官在各項租界外實行禁止烟館及吸烟處所各口岸租界內工部局不俟華

官之請自行設法辦理第六節禁止運入嗎啡及嗎啡針一俟有約各國全允卽應照行後由外

部照會法葡荷三國公使嚴禁越南澳門南洋各島轉運洋藥入口惟波斯爲無約之國部中咨

行税務處轉飭總税司籌擬辦法其禁止嗎啡嗎啡針運華亦由部中照會各國應允至是奏聞

疏入依議 三月派恭親王溥偉協辦大學士鹿傳霖協辦資政院事務景星丁振鐸充辦理禁