Page:清史紀事本末(七).djvu/41

此页尚未校对


學畢業員錢崇威等獎勵有差 賞給陸軍游學畢業生黃承恩等舉人並授軍職有差 命散

秩大臣一等肅毅侯李國𤇍出使比國 冬十一月賞給陸軍游學畢業生李宣倜等舉人並授軍

職有差 賞給陸軍游學畢業生全恕等舉人並授軍職有差 予進士館游學畢業員宋育德

等獎勵有差 賞給北洋大學堂畢業生馮熙敏等進士並授職有差 十二月雲南大姚縣人

民暴動縣城失守旋爲官軍剿平 派東三省總督錫良直隸總督陳夔龍兩江總督張人駿湖

廣總督瑞澂雲貴總督李經羲參訂外省官制 賞給游學陸軍畢業生李兆綸等林鳳游等工

科畢業生陳祖良法政科畢業生鄭際平舉人並授職有差 派貝子銜鎮國將軍載振爲頭等

專使往英國賀英君加冕時英人以載振爲皇室疏族於政界又不占重要之位置且以載振納

妓楊翠喜一事故尤輕視之及載振抵英其坐席在三十六位廁於埃及使之前印度使之後與

亡國賤奴等視載振歸政府憤甚乃一歸咎於駐英使臣劉玉麟謂係公文中未將貴族叙出及

其他揭詞多有不合嚴旨申飭之

三年春正月因英兵佔據片馬命駐英使臣請英政府撤兵中英滇緬界務久未解決上年秋閒

英派兵駐片馬雲貴總督及雲南紳民屢請力爭外務部命駐英使臣劉玉麟速與英政府交涉

 東三省疫 二月四川德格春科高日三土司改流設邊北道登科府等官並改巴塘打箭爐

爲巴安康定二府設康安道 裁撤駐藏幫辦大臣改設左右參贊 派全國軍隊訓諭六條

黃興等起事於廣州燬總督衙門被官軍擊退死者七十二人興走還香港先是有廣東香山人

孫文始剏興中會潛謀革命光緒二十一年十月謀起事於廣州事洩走海外會員陸皓東等死