Page:清史紀事本末(七).djvu/45

此页尚未校对


敢言仗馬寒蟬習爲客默而二十二省之憲政倚辦疆臣之手敷衍文書無人舉發頒布憲政期

以八年恐未至八年而天下事已敗壞於督撫之手而不可收拾也又云樞臣賢否實爲治亂攸

關又云敢懇聖明攬天下才極一時選古人夢卜求賢版築屠釣皆立作相欲建非常之業必用

非常之人至是諭謂春霖原摺不應牽涉瑣事羅織多人率以數十年前捕風捉影之事及攻訐

陰利之言恣意牽扯謬妄已極國家設立言官原冀其指陳得失有裨政治若如該御史兩次所

奏實屬莠言亂政有妨大局親貴重臣固不應任意詆誣卽內外大臣名譽所關亦不當輕於誣

衊似此信口雌黃意在沽名實不稱言官之職江春霖著回原衙門行走旋經給事中陳田御史

趙炳麟胡思敬等先後籲請收回成命不允於是全臺激憤公上言路無所遵循請明降諭旨一

疏由給事中忠廉領銜奏上亦不省四川提學使趙啟霖(卽光緒三十三年奏參疆臣夤緣親貴

者)聞之再抗疏嚴劾奕劻皆留中不報啟霖遂乞骸骨許之春霖炳麟啟霖皆當日臺諌中之

錚錚者時有三霖之目(麟霖同音)春霖出國門日撰一楹聯於松筠菴曰三疏留傳枷鎖當

年稱義士一官歸去錦衣此日愧先生菴中所祀爲明楊椒山故云 夏四月以督辦鹽政大臣

與各督撫互爭權限均傳旨申飭先是朝命載澤督辦鹽政因督銷緝私關涉地方令各督撫會

同辦理旋錫良等電奏鹽政章程諸多窒礙當飭載澤會商各督撫詳議具奏及載澤覆陳謂督

撫等擬將用人行政悉歸會辦之督撫是與從前督撫兼管鹽政無異朝廷何貴有此特舉云乃

諭責各督撫於前兩次諭旨毫未仰體至該督辦大臣受國重寄應如何力任其難認眞籌辦乃

此次僅據該督等覆電前奏意存誘卸殊負委任均著傳旨中飭所有鹽務用人行政一切事宜