Page:清史紀事本末(七).djvu/52

此页尚未校对


清史紀事本末卷七十八

  開設資政院

末帝宣統元年秋七月頒行資政院章程自光緒三十二年夏秋之交攷察政治五大臣囬國釐

定官制編成資政院官制草案五十二條翌年八月十三日有資政院爲博采羣言應行增設之諭

是爲資政院剏始時代又逾年訂院章十五條是年續訂院章六十五條附則二條至是諭令頒

行卽院中職權及議事規則所根據也其內容條件所規定與各國議院共通之原則大相刺謬

卽於原奏所謂欽遵諭旨所決公論之精神亦多相反背而文義字句閒之不可索解者尤甚

二年夏四月諭定於八月二十日召集資政院並預頒欽選議員名單皇室王公世爵以魁斌載

功納勒赫載瀛載潤溥霖全榮壽全載鎬載振毓盈載燕盛昆慶恕爲議員滿漢世爵以希璋黃

懋澄志鈞榮全榮增延秀曾廣鑾存興李長祿敬昌劉能紀胡祖蔭爲議員外藩王公世爵以博

廸蘇貢桑諾爾布色凌敦魯布色隆托濟勒勒旺諾爾布特古斯阿勒坦呼雅克圖棚楚克車林

多爾濟帕拉穆達木黨蘇倫那彥圖索那特木扎木柴巴勒珠爾拉布坦司廸克那木濟勒錯布

丹爲議員宗室覺羅以定秀世珣榮普成善景安宜純爲議員各部院衙門官以奎濓陳懋鼎趙

椿年錫嘏榮凱毓善劉道仁文哲琿張緝光李經畬林炳章慶蕃顧棟臣何藻翔陳善同劉澤熙

魏聯奎趙炳麟儼忠胡駿王璟芳文溥吳敬修柯邵文榮厚胡祁泰汪榮寳劉華長福曹元忠吳

偉炳郭家驥爲議員碩學通儒以吳士鑑勞乃宣章宗元陳寳琛沈家本嚴復江瀚喻長霖沈林

一陶葆廉爲議員續行欽選資政院議員以孫以芾李士鈺周廷弼林紹箕席綬王佐良宋振聲