Page:清史紀事本末(七).djvu/56

此页尚未校对


清史紀事本末卷七十九

  鐡路國有政策

末帝宣統三年夏四月宣示鐡路政策幹路均歸國有技路准商民量力酌行從前批准鐡路各案

一律取銷如有抵抗卽照違制論鐡路國有發之者御史石長信主之者郵傳大臣盛宣懷此爲

新內閣成立第一政策先是宣懷及載澤等擬借英美德法四國千萬鎊載澤尙猶豫宣懷力慫

恿之借約遂成立至是以貸欵築路宣示天下而日本人亦要求其政府願得有債權宣懷復主

張借日欵千鎊以調停之命旣下直省人民以鐡路商辦已奉有成案擬各舉代表赴京抗議

以侍郎銜端方充督辦粵漢川漢鐡路大臣三品京卿鄭孝胥爲湖南布政使時湘粵川漢各省士

民皆謂粵漢鐵路始由盛宣懷私售美商合興公司光緒二十八年各省人民爭之不惜竭血汗

之資慘淡經營僅得收囬集股商辦今政府乃以國有政策與民爭利是不啻奪我生命財產付

諸外人於是聯會抗爭語頗上達而政府已入宣懷言主張用兵威以壓制人民會員羣議嚴戒

暴動但俟諮議局開常年會一律不赴召集各省工商亦同時罷業以示抵抗政府患之以端方

嘗撫湘鄂欲倚以籠絡兩省人士乃起復端方爲督辦粵漢鐵路大臣而孝胥盛倡國有政策著

論載憲報至是遂有孝胥爲湖南布政使之命 命停止四川湖南兩省鐵路租股旋又允湖南

京官奏請停止因路抽收之米鹽捐及房捐 五月湖南巡撫楊文鼎代諮議局奏稱湘路力能

自辦不甘借債奉旨嚴行中飭時湘省保路風潮激烈萬衆一心文鼎慮有他變因甘言撫慰許

以局議上復宻電政府描繪開會情狀謂有匪徒從中煽惑非挾雷霆萬鈞之勢不足示威宣懷