Page:清史紀事本末(三).djvu/26

此页尚未校对


自此以西以博木沙畢鼐爲界各立界標誌之(三)以烏特河地方爲兩國中立地彼此不得

侵佔(四)俄國商人得三年一至北京貿易但人數以二百名爲限留京不得過八十日往來

當由官定之路徑不得迂道他往違者没收貨物(五)京師俄羅斯館聼嗣後俄人來京者居

住俄公使欲於京師建會堂中國當予以補𦔳聼俄國敎徒居住敎徒得依本國例規於堂內讀

經禮拜(六)遞送公文者來往當由恰克圖(七)兩國邊界各置頭目秉公辦理一切此條

約得兩國政府批準後兩國文書往復均不以皇帝之名中國以理藩院俄國以薩那特衙門彼

此貿易及國交之端緒遂日漸繁密矣

六年秋八月革吏部侍郎圖理琛職因追議前定界時與俄使鳴礮謝天並立木牌於定界邊所

旋焚之又擅納俄國貿易人入界遂逮治

七年春三月以革職倉場侍郎托時賞加侍郎銜出使俄羅斯時議討準噶爾恐俄人干涉之特

遣托時往聘請其嚴守中立

八年春二月復遣侍郎托時往使俄羅斯時以俄女帝安那宜萬新立往賀卽位也

九年夏四月復遣侍郎托時出使俄羅斯時方用兵準噶爾而伊犂宻邇俄疆恐其爲準部後援

故藉外交政策以欵之

高宗乾隆五十七年春正月庫倫辦事大臣松筠普福會同喀爾喀貝子遜都布多爾濟與俄羅

斯公使色勒裴特增訂恰克圖互市約五條自雍正五年與俄訂恰克圖條約成立後內地商民

往恰克圖及庫倫貿易者日衆其出口貨以烟草茶葉緞布爲大宗至乾隆二年以監督俄羅斯