Page:清史紀事本末(三).djvu/91

此页尚未校对


緩三次奏稱正使病倒不能進見當諭以正使回寓賞醫調治令副使進見四次奏稱副使二人

亦同稱急病帝大怒以中國爲天下共主豈有如此倨傲侮慢甘心忍受之理嚴旨停其筵宴賜

物逐之回國並寄英主勅諭一道備責使臣之無禮(時英廷無能通解華文者反之外部七十

餘年至光緒十六年薛福成使英英人始出而屬其代認蓋當時實未嘗啟視也)又通諭中外

及蒙古王公等託詞來使進見朝服未到便服不能瞻謁大皇帝和世泰等不將情節奏明致未

改期召見不料庸臣誤事至此朕實無顏下對臣工云云尋命革去和世泰理藩院尙書蘇楞額

工部尙書廣惠總管內務府大臣穆克登額禮部尙書

 編者曰英使此來挾有推廣商利之奢望僅期與中國外交上人員交涉而已並無瞻對大皇

 帝之必要而中國朝廷必確認英吉利爲海外朝貢國之一此次使節直爲備進方物而來傲

 然自大輕視鄰國誤用其奴隸國人之習慣法以對付歐羅巴使臣強之行跪拜禮遂致釀成

 此次之失敗自是中英閒之外交日形退步而感情上之損失亦愈以積加已潛伏無形之禍

 機於不覺矣又攷順治康熙閒德意志人湯若望比利時人南懷仁官欽天監時皆許其侍立

 不行拜跪禮雍正年閒敎王遣使到京世宗許行西禮且與之握手乾隆五十八年英使馬格

 里來華禮臣與議禮節彼以覲見英主之禮爲言禮臣以請高宗特旨准行西禮蓋中國拜跪

 之禮西人萬不允遵故後天津條約載明遇有礙於國體之禮斷不可行卽指此也