Page:清史紀事本末(二).djvu/77

此页尚未校对


馬眉叔建忠繼起者郝懿行桂馥侯康陳澧馬瑞辰陳立陳奂劉文淇鍾文蒸劉寶柟焦恂龔麗

正朱右曾陳喬樅齊詩翼時有與吳皖派樹敵者爲桐城派派中巨擘爲姚姬傳鼐鼐善爲古文

辭效其鄉先輩方望溪苞而受法劉海峯大櫆及其世父薑䲧範鼐之弟子方植之東樹嘗與兩

派挑戰箸漢學商兌抨擊之不遺餘力其文辭斐然而其學則非惠戴敵也又有浙東派者以餘

姚邵晉涵鄞縣全祖望會稽章學誠爲其派中鉅子晉涵私淑其鄉人王守仁劉宗周黃宗羲之

學於經深三傳及爾雅於史尤熟明代掌故與脩四庫全書及國史爲文奧衍淵懿學者宗之稱

二雲先生祖望字謝山甫釋褐卽吿歸主蕺山端溪諸書院講學之暇廣脩枌社掌故桑海遺聞

表章節義如不及學誠字寶齊有文史通義餘如陽湖趙甌北翼瑞金羅臺山有高吳縣汪大紳

搢長洲彭尺木紹升皆與此派畧近

 編者曰乾嘉之閒一經學昌明之時期也諸經師家疏注之宏博精確有足與國學俱不朽者

 如吳派皖派是已桐城文士乃自附於程朱而究無以傳非理學家亦非經學家其閒有寳應

 王白田𢡟竑者於治朱學殆庶幾之著有朱子年譜攷異錄善化唐鏡海鑑雖以劾琦善耆英

 輩著直聲足覘風骨而所爲學案小識專持門户識者頗隘陋之浙東源出姚江邵全羽翼南

 雷存其一綫功亦偉已他如陳宏謀楊名時朱軾李紱孫嘉洤等皆以朱學自鳴於學界實無

 有影響至紀昀阮元畢沅輩鼓吹漢學似亦甚力然位高任重僅於文學政事之餘偶得以閒

 治經著述每多假手故皆不能自名其家無足道也

道光二十二年秋七月仁和龔自珍卒自珍麗正子號定盦己丑進士官禮部主事幼從外氏段