Page:清史紀事本末(二).djvu/78

此页尚未校对


玉裁受小學及長從陽湖劉申受逢祿受公羊春秋自武進莊方耕存與治經學約取春秋公羊

傳逢祿傳其學爲公羊釋例故自珍經學皆挹自莊劉於史則長西北輿地蓋得自其益友桐鄉

程春廬同文及其前輩大興徐星伯松者其人卓犖有英氣生值承平舉國醉夢獨儳然若有重

憂以事忤堂上官乞養歸居二年父子前後五月卒年五十歲有文集三卷續集四卷集中諸篇

於專制政體深致嘆恨又明社會學故其爲文每導人以思想自由自言生平不蓄門弟子嘗賦

詩見志有但開風氣不爲師之句時與齊名者有魏源稱龔魏 源字默深湖南邵陽舉人官高

郵州牧始治經己更悉心時務尤精輿地學著有詩古微書古微公羊微春秋繁露注等書又有

海國圖志獎勵國民對外之觀念日本平象山吉田松陰西鄉隆盛輩皆爲是書所激刺以有尊

攘維新之事與龔魏相先後而以明經聞者尙有陽湖李申者兆洛長洲宋于庭翔鳳仁和邵位

西懿辰姚平泉光晉善化孫鼎臣詒讓皮鹿門錫瑞

德宗光緒二十四年夏四月召見工部主事康有爲有爲字廣夏號長素廣東南海人幼承其祖

贊脩家學童時便有志於聖賢里中人戲呼之曰聖人爲蓋以其開口輙稱聖人而其名有爲也

長游於同邑朱九江次琦之門旣又潛心佛典獨居西樵山四年出爲汗漫游北出山海關登萬

里長城南游江漢東謁孔林遂浪跡燕齊楚吳荊襄閒繼而西泝江峽如桂林歸設賞舍於粵城

之長興里旋講學於桂林其學以孔學佛學宋明學爲體以史學西學爲用其敎科如音學至兵

式體操諸科無不備前後凡九上書皆不達兩開會於京師曰強學曰保國皆不久爲政府所禁

然自是名满天下崇拜之者稱之曰康先生或曰康南海至是以大學士翁同龢尙書李瑞棻侍