Page:清史紀事本末(五).djvu/2

此页尚未校对


清史紀事本末卷五十三

  日本訂約

穆宗同治十年夏五月日本使臣伊達宗城柳原前光來議訂約命李鴻章爲全權大臣與議於

天津日本在東海中全國四面環海統四大島而爲國所屬小島凡一千八百餘當周惠王時有

盤武彥尊起日向國率師東征討平長髓及彥八十枭賊開山林營宫室遂遷都卽位於大倭(

卽大和)之橿原是爲神武帝自漢武帝滅朝鮮始有驛使通漢建武中其委奴(今作伊都古怡土

縣)國王遣使奉貢朝賀於漢光武帝賜以印綬安帝時又遣使獻其生口百六十人然皆出其國

造(神武帝卽位賜功臣椎根津彥等以地名曰國造)之所爲故非王室之所遣至獻帝朝神功皇

后渡海攻新羅降之高麗百濟皆歸款後遂因高麓鄉導數遣使朝於魏自西晉以至於南朝貢

聘不絕皆受中國封拜隋煬之世國書失辭焬帝仍遣使往報唐貞觀以還信使踵至遣僧侣學

生留學於唐或有仕唐者當是時上自天時地理官制兵備暨乎典章制度語言文字至於飲食

居處之細玩好游戲之微無一不取法於大唐禮儀文物居然大備及昭宗國亂聘使渡海者多

阻於兵不得達其參議菅原道實採留中學僧中瓘報吿奏罷遣唐使五代及宋國交彼此皆絕

元世祖混一志侈窮兵東伐喪師十餘萬日人築石砦於博多禁通商自是始有輕中國之心明

太祖時張士誠方國珍餘黨導其奸民爲冦出没海上至嘉靖中尤猲獗北自遼海山東南抵閩浙

東粵濱海之區皆罹其害四十三年總兵戚繼光兪大猷等合師大創之其患始漸息神宗之世

其關白豐臣秀吉兩出兵侵朝鮮明師赴援皆失利秀吉卒日本始收兵還國後德川氏世執政