Page:清史紀事本末(五).djvu/34

此页尚未校对


麒祥等電成遂控玉瑜行賄詞連燾並隱侵濟光昌濬疏請派員會審廷旨仍令自行提訊案未

結而昌濬移督陜甘以去斯岱乃固指昌濬受睞麒祥與茂勝過付更具呈都察院朝命貴恆及左

副都御史沈源深赴閩查辦值濟光病故遂悉舉全案關鍵以坐之誣稱濟光致書茂勝詐玉瑜

賄金三百於督署廳事後交受復稱濟光原書已失請免驗獄上濟光革舉人以身故得免議玉瑜

茂勝先已革職至是均遣戍昌濬坐失察降級燾等杖罰有差而麒祥電據確鑿實案中主要竟

曲爲脱之反得不坐後始以他事革職 四川會理州民黃子榮等糾衆滋事攻陷雲南富民祿勸二縣

城總督王文韶遣兵剿平之 夏四月安徽蕪湖江蘇丹陽湖北武穴等處敎堂相繼爲匪徒焚燦

命各督撫嚴拏訊辦 六月命查哥老會 山西大旱 秋七月山東廵撫張曜卒予謚勤果初

咸豐八年春河南捻圍固始時曜爲固始民圍長與縣令蒯某協城守夜以壯士三百出城襲破敵

營會科爾沁親王僧格林沁率師來援見曜一人於火光中往來搏戰甚力嘆曰壯士也立召見

大奇之由縣丞奏保知縣並賜勇號令從軍征討後捻頻擾固始百姓謳思曜謂張公來難可

少紓於是大府檄曜權固始洊擢河南布政使御史劉毓柟查案河南索賂遺不至乃劾曜目不

識丁改總兵及左宗棠督師新疆奏以曜領兵積功至廣東提督新疆平宗棠爲奏復文職授廣

西巡撫未至任命挑濬京師護城河又命查勘山東黃河遂調山東廵撫在東省七年築河隄修道

路閒廠局精製逭凡有益於官民者莫不具舉至是卒所部嵩武軍改歸李鴻章節制調遣 八

月命刊發勸善要言 致仕大學士寶楨卒予謚文靖 新疆溫宿州雨雹鎮西廳大水 冬十

月直隸邊外熱河等處金丹道敎首楊悅春等作亂竄擾蒙古並陷朝陽等州縣𦆑奉直兩省會