Page:清史紀事本末(五).djvu/52

此页尚未校对


道員李鳳苞等率領福建船廠學生三十名分赴英法兩國學習製造駕駛從之先是同治六年

六月閩督左宗棠奏設船廠於福建保薦葆楨總理船政前後五年造成輪船三號兵輪二十艘

分布各海口剏立拉鐡打鐡鑄鐡輪機水缸諸廠開學堂二所選幼童分習駕駛製造諸藝十二

年十一月奏請於船廠前後學堂選派學生分赴英法學習製造駕駛飭下鴻章等會商旋因臺

灣有事輟議及光緒元年四月閩廠監督日意格回國葆楨遣學生數名隨往法國游學是年三

月海防洋敎習都司李勵協解職回德鴻章奏派武弁卞長勝等七人同往德國武學院講習水

陸軍械技藝至是又遣鳳苞率同製造學生十四名製造藝徒四名赴法國官學官廠學習製造

又駕駛學生十二名赴英國格林回次抱士穆德學堂並鐡甲大兵船學習駕駛兵船

三年眷三月改派駐英副使劉錫鴻出使德國裁駐英副使 夏五月駐劄日本使臣何如璋奏

請於日本口岸設立理事從之横濵築地兩口設正理事一以同知范錫朋派充神户大阪兩口

設正理事一以同知劉壽鏗派充長崎一口設正理事一以中書余瓗派充 秋九月駐英使

臣郭嵩燾奏請於英屬新嘉坡設立領事從之嵩燾奏稱英國之新嘉坡島爲萬國通衢五方雜

處華啇輻輳往來日臻繁盛應請設立領事官以道員胡璇澤充當得旨允行

四年春正月命駐英使臣郭嵩燾兼充法國公使 秋七月命一等毅勇侯候補京堂曾紀澤出使

英國法國道員李鳳苞出使德國

五年夏五月命侍郎崇厚出使俄國旋授全權大臣許其便宜行事因與俄政府議收還伊犁事