Page:清史紀事本末(五).djvu/60

此页尚未校对


清史紀事本末卷五十九

  英訂烟臺條約及續約

德宗光緒元年春正月英國繙譯官馬嘉理被殺於雲南先是馬嘉理領總理各國事務衙門護

照往緬甸迎印度派來副將柏郎等旣得遇折回雲南是時行至騰越廳屬蠻允地方被戕英人

以爲雲貴總督岑毓英實主使之交涉遂起 二月飭署雲貴總督岑毓英將英國繙譯官馬嘉

理被戕一案確實查辦時諭軍機大臣等英國注意雲南等處已非一日現欲借此開釁以爲要

挾之計亟應加意籌防著岑毓英將此案確切查辦並著劉嶽昭迅卽回任會同辦理一面遴派

明幹之員帶領得力弁兵前往就近駐紮借彈壓土司爲名暗杜彼族不測之謀或騰越一帶本

有兵勇屯戍卽由該督撫密籌不可過涉張皇亦不可稍涉疏忽總期邊釁可息後患無虞方爲

妥善 三月飭雲貴總督劉嶽昭等迅將馬嘉理一案持平辦理時總署探聞英國欲派兵進滇

並聞駐京英使威妥瑪出京時駐京俄使布策與之密商英兵進滇俄兵亦由伊犁進使中國首

尾不能相顧中國海關總税務司英人赫德亦稱其國現派兵五千由緬甸藍貢海口至雲南交

界處所駐紮總署悉據以聞政府以所聞各節虛實雖未可知而亟應爲先事綢繆之計詔飭督

臣劉嶽昭撫臣岑毓英迅將此案確查秉公辦結並謂滇省野人雖居鐡壁關外其地尙屬中國

不得謂非中國管理設馬嘉理非野人所戕而諉之野人或實係野人所戕而謂野人非王法所

能及勢必如上年臺灣番社之事彼族卽可派兵自辦遂其奸計云 夏五月命湖廣總督李瀚

章往雲南查辦事件著卽迅速赴滇將馬嘉理被戕一案會同該督撫秉公訊結 秋八月飭四