Page:清史紀事本末(五).djvu/78

此页尚未校对


緬甸國人等語中國爭得納貢之虛名而實利全歸於英矣

二十年春三月朝鮮東學黨滋事朝王來乞援許之朝鮮在中國東北境自梁貞明四年王建統

一朝鮮半島更國號高麗至明洪武二十五年李成桂受明冊封復號朝鮮世爲中國藩屬咸同

閒法英兩國與之搆難政府不之問同治十二年日本又與有違言以兵艦入其燕華島突遭礮

擊日人興兵問罪以其爲半主之國依公法其外交當由上國主之因遣使來問政府復以畏事

之故遽答之曰朝鮮國政中國素不與聞貴國自與理論可也於是日人於光緒元年正月與朝

鮮訂立和約其第一條日本以朝鮮爲自主之國與日之本係自主者相平等五年英美德法諸

邦相繼往朝鮮求互市朝鮮拒之時李鴻章不明國際法上對於屬圖之權利及屬國無外交之

公法貿然三致書於朝鮮國相李裕元勸其與各國立約且以聞於政府謂藉此備禦俄人牽制日

本六年駐日使臣何如璋上書總署倡主持朝鮮外交之議請駐紮辦事大臣於朝鮮鴻章大不

謂然謂顯然代謀遇有交涉各國將惟我是問殊爲棘手不若密予維持保護尙覺進退裕如八

年四月朝鮮與美國立約朝命道員馬建忠提督丁汝昌前往涖盟旋英法兩國先後與朝鮮立

約皆由建忠介之八月朝鮮都監營兵以索餉譁變藉淸君側爲名殺大臣及辦外交者數人並

攻日本使館戕日本人數人日使花房義質跳而免亂兵入王宫殺王妃閔氏並囚國王熙與世

子墌大院君徐出鎮撫之大院君王本生父是應也熙嗣位時年幼康穆太妃趙氏委任是應綜

理國事號爲興宣大院君攝政十年力持鎮國主義致屢召外兵旣反政王柔仁閔妃參政銳志

求強開海禁聯外交一反大院君所爲國事遂變大院君寖不平故亂作日本乘釁以兵艦至朝