Page:清史紀事本末(五).djvu/8

此页尚未校对


清史紀事本末卷五十四

  天津敎案

穆宗同治九年夏五月天津人民毆斃法國領事焚毀敎堂命曾國藩馳往查辦基督敎自唐建

中二年始入中國所謂大秦景敎者也及元至元二十七年羅馬敎徒若望高未諾來使於元得

元廷許可布敎北京建禮堂迨明正德十二年日耳曼人路得創立新敎曰耶蘇敎奉羅馬敎者

多幡然從之其流行中土之敎會勢亦因之不振時有西班牙人羅曜拉目覩舊敎中衰結合同

志設耶蘇伊德社欲轉入東洋力爲傳布以再興舊敎於中國於是義大利人利瑪竇泛海東來

以萬厯八年至廣東二十八年入北京倡天主敎朝官徐光啟李之藻輩習其說又從之譯受乾

坤體義幾何原本測量法義諸書行世以是見重於神宗令得於京師內外崇建禮堂利瑪竇卒

德意志人湯若望繼至承其業明廷使當司天之任明鼎革若望歸命新朝世祖優禮之使掌欽

天監尊爲通玄敎師自治曆之外凡外交通譯及測量境土事悉以任之並許其設堂京師自爲

傳敎故至康熙初年天主敎盛極一時全國信徒不下數十萬而此輩久居中土繪圖測鏡消息

靈通遂萌覬覦之漸及乾嘉兩朝屢次下詔嚴禁其勢漸微自道光二十三年白門和議成傳敎

載入條約二十五年復徇法人之請通商各口皆設天主敎堂入內地傳敎之人地方官皆優待

保護自是法人以天主護法自居在本國則逐之主政敎分立之說在中國則袒之以爲偵探我

政俗攫取我利益之機關而中國敎堂之禍從此始矣咸豐八年廣西西林知縣張嗚鳳處治法

國傳敎之馬神甫法領事訴於北京褫鳴鳳職同治元年湖南江西拆毀敎堂各知縣革職並勒