Page:清史紀事本末(六).djvu/22

此頁尚未校對


清史紀事本末卷六十五

  疆域之喪失及軍港租借條約

宣宗道光二十二年秋七月中英江寧議定條約第三欵給予英國香港海島香港屬廣州府屬

之一島嶼時爲鴉片事與英戰敗遂割予英國其條欵文曰一因大英商艦遠路涉洋往往有損

壞須修補者自應給予沿海一處以便修船及存守所用物料今大皇帝准將香港一島給予大

英君主暨嗣後世襲主位者常遠據守主掌任便立法治理

文宗咸豐八年夏四月中俄璦琿條約第一條割黑龍江省東北沿邊地贈俄初俄人以康雍閒

所訂尼布楚及恰克圖通商條約猶未滿欲自尼古剌士卽位舉木喇福岳福爲西伯利亞東部

總督一以東略爲務漸下黑龍江佔其河口於北岸設兵屯守殖民其地咸豐三年五年六年屢

以兵艦來中國迫議改定邊界時政府方苦太平軍之戰事力不能拒遣黑龍江將軍奕山與木

喇福岳福會議於璦琿城定以黑龍江爲兩國界竟割東北數千里地予之今其地爲俄阿穆爾

省其條欵文見前四十六卷璦琿條約中

十年秋九月中英北京續增條約第六欵給英國九龍司九龍地形爲一小土股南與香港相對

時與英訂北京和約竟將九龍司地方一區割予英國其條欵文曰大清兩廣總督勞崇光將粵

東九龍司地方一區交與大英駐紮粵省暫充英法總局正使功賜三等寶星巴夏理代國立批

永租在案拉大清大皇帝定卽將該地界付與大英君主並厯後嗣倂歸英屬香港界內以期該

港埠面管轄所及庶保無事 冬十月中俄續約第一款割吉林省迤東沿海地予俄卽烏蘇里