Page:清史紀事本末(六).djvu/29

此页尚未校对


清史紀事本末卷六十六

  戊戌政變

德宗光緒二十四年夏四月下詔定國是宣示中外自咸豐同治以來中國疊經外患三次刦盟

當事者始漸知西人之長技思所以效法而自強剏行新政不一而足如設製造局以製新械方

言館以養眞才招商局以爭航利派學生出洋以游學外國用客卿美人蒲安臣爲大使以聯邦

交其他如練兵通商造路開礦諸大端皆次等舉行然變法不知其本故行之已數十年於國勢

之孱弱仍莫克振救(同治初年德相畢士麻克語人曰三十年後日本其興中國其弱乎日人之

游歐洲者討論學業講求官制歸而行之中人之游歐洲者詢禁廠船礮之利某廠價值之廉購

而用之強弱之原其在此乎)及甲午敗於日本各國租港灣之事相偪而來瓜分支那之說騰沸

於全球於是國人大譁志士憤起痛論變法之不可緩帝亦知非實行變法不能立國時翁同龢

輔政贊成具說尤力御史楊深秀侍讀徐致靖又相繼上書請定國是帝乃赴頤和園白太后召

軍機全堂於是月二十三日下定國是之詔以宣示中外詔曰數年以來中外臣工講求時務多主

變法自強邇者詔書數下如開特科汰宂兵改武科制度立大小學堂皆經再三審定籌之至熟

甫議施行惟是風氣尙未大開論說莫宗一是或託於老成憂國以爲舊章必應墨守新法必當

擯除衆喙嘵嘵空言無補試問時局如此國勢如此若仍以不練之兵有限之餉士無實學工無

良師強弱相形貧富懸絕豈眞能制梃以撻堅甲利兵乎朕維國是不定則號令不行極其流弊

必至門户紛爭互相水火徒蹈宋明積習於國政毫無禆益卽以中國大經大法而論五帝三皇