Page:清史紀事本末(六).djvu/56

此页尚未校对


清史紀事本末卷六十八

  自立軍之失敗

德宗光緒二十六年秋七月秦鼎彞起兵於安徽之大通不克走日本鼎彞湖南長沙人一名蝍又

名俊傑上年秋東渡日本游學是年二月返滬時康有爲等居日本以保皇會名義募集海外華

僑巨款使瀏陽唐才常在滬招集同志爲內應將圖大舉一時聲勢頗震動湘陰林圭亦因漢上

之衆以應之鼎彞乃自滬至皖之大通運動水師弁卒共圖起事並與皖撫衛隊管帶孫道毅深

相結納密輸軍火予之以爲響應計方與漢上約期並發爲大通保甲局委員許鼎霖偵悉吿密

巡撫王之春下令戒嚴鼎彞見事洩倉猝發難督率水師佔領鹽局局員錢綬甫逃防營管帶蕭

鎮江守中立之春聞警派營官邱顯銘率所部至通捍禦並令蕪湖防營統領李本欽就近率大

隊來通以助軍勢鼎彞揮兵搏鬬甚力卒以兵單寡敗績餘衆四散鼎彞僅以身免仍走日本

汪鎔謀起事於湖南事洩自殺鎔安徽人幼從父宦游湖南自德據膠澳感於外患日亟剏設白

話報於蕪北以開通民智自任未幾政變朝士被殺者六人株連甚衆鎔憤然曰康某日言變法

爲淸廷效忠尙不見容於滿人横遭誅竄天下事尙可爲乎因鼓吹益力及是年五月拳匪亂作

開釁列強大局益危時唐才常倡破壞於滬上林圭等謀舉事於漢𦤎鎔亟思結合湖南會黨以

爲發難地大會湘省志士於定王臺以掣於經濟之缺乏不能大有所設施復赴漢約師期時主

南路者爲清泉楊暨主西路者爲武陵何來保均謀響應未幾大通失敗湘撫兪廉三迎合督臣

張之洞意旨大索黨人鎔兄鑑以縣佐候缺長沙熱中干進乃吿密於劣紳王先謙凡與鎔有連