Page:清史紀事本末(六).djvu/7

此页尚未校对


清史紀事本末卷六十三

  興辦鐵路

德宗光緒二年秋九月收還英人所築上海達吳淞鐵路初同治五年徇英商之請築鐵路於上

海江灣閒線長十里是年展至吳淞加長十四英里路成居民大震請求江督沈葆楨照會英領

事阻止不允由督署商之駐京英使威妥瑪亦不允後威使有事於天津詔直督李鴻章與磋商

再四乃以二十八萬五千兩買斷行止聽中國自便尋以不適用毀其軌以汽車投之於臺灣打

狗湖中

六年冬十一月前直隸提督劉銘傳奏請試辦鐵路不果行銘傳於上年病假囘籍是年七月因

俄人歸還伊犂條約中變俄人有派兵封閉遼海之說詔銘傳力疾入覲銘傳至京條陳開造鐵

路言時局日艱中國非速開鐵路萬不能自強蓋鐵路之利於漕務賑務商務礦務以及釐捐行旅

者不可殫述而於用兵一道尤爲急不可緩之國鐵路造成呼吸靈通聲勢聯絡裁兵節餉倂成

勁旅轉運鎗礮軍火朝發夕至十八省合爲一氣一兵可抵數兵之用將來兵權餉權盡在朝廷

不爲疆臣所牽制請先由漬江至京一帶興辦疏入詔北洋大臣李鴻章南洋大臣劉坤一議奏

尋覆奏均請如銘傳議行於是都中議論紛紛若大敵之將至者一時以主持淸議自命者如侍

講張佩綸庶子張之洞雖心知其有益而未敢昌言贊成而都察院左副都御史張家驤通政司

參議劉錫鴻紛起奏阻其議遂罷

十年冬十一月內閣學士徐致祥奏請罷開鐵路急修河工詔以其信口詆訐交部議處先是三