Page:清史紀事本末(四).djvu/12

此页尚未校对


土革鎮銅廠坡金牛三道溝等十一廠金廠有開化府鶴慶州永北廳之四廠又奏請開採之金

礦有他郎通判所轄坤勇箐三股墻小凹子三廠銀鑛有鎮沅廳屬之興隆山文山縣屬之白得

牛寨廣通縣屬之象山三廠湖南奏請開採之金廠有辰州府屬大油溪之煙包峒陜老峒二廠

二十八年冬十一月詔各省督撫查勘礦廠酌量開採自道光二十四年四月詔弛礦禁以後閒

有一二省分遵旨招商開採者然以經理不得其人藉名漁利而並無其實疆臣每因噎而廢食

籲懇停辦帝深知其故因下詔曰開礦之舉以天地自然之利還之天下仍是藏富於民如果地

方官辦理得宜何至藉口於人衆易聚難散著四川雲貴兩廣江西各督撫於所屬境內確切查

勘廣爲曉諭其餘各省督撫亦著留心訪查如有苗旺之區酌量開採斷不准畏難苟安託詞觀

望倘游移不辦朕不難派人前往履勘也

文宗咸豐三年春三月通諭各省督撫履勘礦苗奏明試辦時各省奉旨開採礦廠甫經試辦旋

復藉口於硐老苗稀輒請停止或以聚衆生事爲詞畏難苟安因循不辦至是帝以軍餉浩繁左

藏支絀通飭各疆吏務宜權衡緩急於礦苗豐旺之區派員履勘開採毋得狃於積習飾詞欺隱

一奏了事 是月江西採高安縣屬之古樓岡鄧姓荒山五嶺金礦 秋七月直隸開採宛平縣

屬之珠窩山承德府屬之徧山綫及熱河平泉州屬之錫蠟片牛圈子溝等處銀礦鉛銅溝銅礦

五年春正月新疆開採烏魯木齊所屬之羅布淖爾三個山等處銅鉛兩礦 三月以辦理新疆

伊犂雅瑪圖銅礦出力予囘子商伯克阿布都蘇爾等升敘有差 夏六月甘肅開採寧夏道迤

西之哈勒津庫察山銀礦喀爾喀開採達拉圖噶順二處金礦 冬十一月熱河開採蒙古地界