Page:清史紀事本末(四).djvu/40

此页尚未校对


清史紀事本末卷四十九

  湘軍水師之編制

文宗咸豐三年秋七月幫辦江南軍務湖北按察使江忠源奏請飭兩湖四川分造戰船以清江

面詔行之先是二年冬湖北巡撫常大淳疏言洪秀全水陸攻武昌船礮充斥請調湖南軍中之

廣西礮船江南水師之廣舰礮船及中小號礮船分佈長江上下游以遏敵勢斷糧運詔督師徐

廣縉等飭行時武備廢弛徒存水師名無船也後向榮繼起督師遣調湖南礮船以民船載礮而

已詔徵登州水師船亦募商舟是年春閒九江陷榮又奏調廣東外海戰船快蟹大扒百餘取海

道至江南而督臣葉名琛覆稱所調戰船頗笨重恐難駛入長江後又調上海之拖罟戰船溫州

之頭莽等船亦僅由上海道吳健彰雇領夾板船三隻由海入江至五月洪軍北渡淮河南圍南

昌御史黃經始奏請飭吳楚蜀三省各製礮船習水師順流攻擊乃指名及湖南詔飭撫臣駱秉

章秉章以力不及置之忠源初援湖北與曾國藩論江皖大局議造戰船數百先淸江面亦以事

艱鉅難行至是編修郭嵩燾從忠源守南昌偵敵皆舟居乃極言東南皆水鄉敵據有江路而我

以陸師擊之勢常不及必與敵爭長江之險而後可以言戰因爲忠源草疏請飭湖北湖南四川

造戰船各二十艘自廣東購巨炮千尊配之得旨允行 九月詔幫辦湖南團練侍郎曾國藩酌

派兵勇船炮赴援湖北時國藩已先自長沙移駐衡州治水軍訪船制初無知者依古法作筏載

炮將以截流又欲爲艨艟大艦皆不能旋運而羽檄徵軍日數至人頗以逗遛爲疑國藩歎曰今

敵縱横江湖非舟楫無與爭利害且成師以出當爲東征不歸之計九江以上千里如洗奈何以