Page:清史紀事本末(四).djvu/54

此页尚未校对


藻代批章奏帝大婚後因后阿魯特氏才德兼備於后敬禮有加而慈禧太后以偏愛慧妃故每

值后入見從未少假以辭色且語帝慧妃賢明宜加眷豫皇后年少未嫺禮節皇帝母輒至宫中

致妨政務又陰使內監時復監視之帝大不懌故終歲獨宿乾清宫內侍有陰導帝以微行者起

居多不律遂以致疾 十一月諭朕於本月遇有天花之喜所有內外各衙門陳奏事件呈請皇

太后披覽裁定 十二月帝崩奉兩宫皇太后懿旨立醇親王奕譞之子載湉承繼文宗顯皇帝

爲子入承大統爲嗣皇帝先是帝疾漸瘳一夕宿慧妃宫翌晨大漸召李鴻藻入見與謀以貝勒

載㴻承大統且口授遺詔令鴻藻書之凡千餘言鴻藻出宫馳赴儲秀宮中請急對出袖中草疏

以進慈禧太后閱之大怒叱鴻藻出移時駕崩時是月初五日酉刻也外閒尙祕不之知是日薄

暮忽奉懿旨命軍機王大臣入議要政諸臣趨詣養心殿西煖閣問帝病狀慈禧太后時含笑應

曰皇帝無恙語畢默然少頃復言曰聖躬頗虛弱脱有不測宗室中誰可承大統者內務府大臣

文鍚首對曰請擇溥字輩之賢者而立之太后色變久之乃曰醇親王奕譞之子載湉承繼文宗

顯皇帝爲子入承大統諸臣皆唯唯太后始厲聲曰然則皇帝已駕崩矣諸臣皆失聲大哭時嗣

皇帝年甫四齡卽由醇邸移居禁中卽皇帝位以明年爲光緒元年仍由兩宫皇太后垂簾聽政

封皇后爲嘉順皇后載㴻文錫皆得罪旋上大行皇帝謚曰毅廟號穆宗葬遵化州雙山峪號惠

陵享年十有九