Page:清史紀事本末(四).djvu/55

此页尚未校对


清史紀事本末卷五十一

  太平天國之興亡

宣宗道光三十年秋八月洪秀全起兵廣西金田村秀全廣東花縣諸生有朱九濤者倡上帝會

於粵城秀全與中表馮雲山並師事之九濤死秀全奉基督敎義自樹一幟謂之上帝敎立會召

衆名其會曰三點會而己爲之長道光十六年移會至廣西居桂平武宣二縣閒之鵬化山中陰

事布敎雲山與秀全妹夫武宣蕭朝貴及桂平楊秀淸桂林韋昌輝貴縣石達開分赴各縣勸敎

秀全留主桂平曾玉珩家十七年返廣東親就美國牧師羅巴爾特受洗時入敎者寖衆皆稱秀

全爲先生遂公推爲敎主秀全稱耶和華爲天父耶穌爲天兄而己爲其弟在敎皆平等禁驕矜

作眞言寶誥諸書(卽規時良言係基督敎敎書爲莫理遜博士之譯本)以爲訓使其各蓄髮

藏山箐問及秀全再至廣西則雲山等勢已大張信徒數達二千以上時水寇羅大綱有衆千餘

掠永州敗過平南縣花洲人胡以光家秀全在焉以光勸大綱歸秀全會官捕秀全急乃赴平南

藤縣閒之金田村起兵貴縣林鳳祥衡山諸生洪大全等皆奔之 冬十月革廣西廵撫鄭祖琛

職起前雲貴總督林則徐督辦軍務兼署廵撫則徐至湘州病卒詔前兩江總督李星沅代之以

布政使勞崇光署廵撫 十一月提督張必祿兵敗於金田死之以前漕運總督周天爵署廣西

廵撫

文宗咸豐元年秋閏八月洪秀全入永安州稱天王先是廣東高要人張嘉祥擁衆二百造秀全

語不合去掠潯州據之會李星沅周天爵以事相齟齬疏請統帥乃出大學士賽尙阿督師永至