Page:19-06吕祖全書.pdf/26

本页已校对

呂祖全書本傳小序

呂祖正陽帝君「欲度盡衆生,方肯上昇」,迨上昇之後,復行化度世,是以由唐迄今,隱顯變化不一,世稱呂仙,其自稱曰回道人,曰無上宮主,究證位無上聖師,靈蹟極多,不能盡載。本傳止據原傳敘次,間有增入,並分註處,以備參考。至傳聞之異,有謂本唐宗室姓李,或曰名珏,或曰名瓊,以夫婦入山雙修,易姓呂;或曰舉進士第作令,或曰舉進士不第;或曰六十四歲遊長安,遇正陽帝君,或曰六十四歲上朝元始玉皇;或曰四月十四日生,或曰八月初四日生;其生之年,或曰貞觀,或曰天寶,或曰貞元,種種不一。呂祖嘗曰:「呼牛應牛,呼馬應馬,世人之謬,乃真乃假,吾唐以前,吾亦何有也?」其言達矣!夫太上降生,指李為氏,雪山初誕,從脇而出,以及二龍繞室,五星在庭,神靈之徵,𠪾𠪾不爽。仙佛聖賢之生,由來異矣。若呂祖吾又烏能測之哉。